NOVICE

POZIV za evidentiranje kandidatov za organe kluba Nogometnega kluba Triglav Kranj za mandatno obdobje 2023 – 2025

 Na podlagi 8. alineja 25. člena Statuta NK Triglav Kranj je pristojnost Skupščine kluba: »voli in razrešuje predsednika in podpredsednika kluba ter člane drugih organov kluba«. Med naloge in pristojnosti Upravnega odbora v skladu s 1. alinejo 30. člena sodi tudi »sklic skupščine«.
Upravni odbor je na svoji redni seji dne 16. 11. 2023 sprejel sklep, da bo volilna skupščina dne 19.12.2023 ob 19h na sedežu kluba in  da se prične postopek evidentiranja kandidatov za člane organov kluba:
- Predsednik;
- Podpredsednik;
- Član upravnega odbora;
- Član nadzornega odbora;
- Član disciplinskega sodišča.
 
Vsi zainteresirani kandidati lahko oddajo kandidaturo za člana organa kluba na predpisanem obrazcu, ki ga prevzamejo na spletni strani kluba www.nktriglav pod nazivom: »Obrazec za evidentiranje kandidatov za organe kluba NK Triglav za mandatno obdobje 2023-2025«. Kandidati za predsednika kluba morajo zraven predpisanega obrazca priložiti še program dela. Rok za oddajo kandidatur je do 7.12.2023 na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov NK Triglav Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, s pripisom »KANDIDATURA«. Za kandidature po pošti se šteje, da so oddane v predpisanem roku, če bodo prispele na klub do 8. 12. 2023 do 12:00 ure. Za veljavne kandidature se štejejo vse, ki so prispele v roku, na predpisanem obrazcu in izpolnjene v skladu z navodilom, ki je navedeno na obrazcu.

Dodatne informacije v povezavi z evidentiranjem in imenovanjem kandidatov za člane organov kluba lahko pridobite pri sekretarju kluba Gorazdu Kužniku, GSM: 041 774 616 ali elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Kandidature se bodo odpirale na sedežu kluba 8. 12. 2023 ob 14:00 uri. O prispelih kandidaturah se pripravi zapisnik, kjer se ugotavlja, koliko kandidatur je prispelo na klub, koliko od teh jih je prispelo v roku in na predpisan način. Nato se veljavne kandidature razporedi na način, da se sortira kandidate po skupinah glede na organ, za katerega kandidati kandidirajo. Postopek odpiranja kandidatur vodi sekretar kluba Gorazd Kužnik. Overovatelja zapisnika sta Sabina Kuzman, vodja pisarne in Dalibor Prača, vodja MNŠ NK Triglav Kranj. Zapisnik se preda 
 
upravnemu odboru kluba v roku 8 dni po zaključku postopka evidentiranja. Zapisnik bo sestavni del gradiva za skupščino.  Prav tako sekretar kluba zagotovi ustrezno arhiviranje vseh prispelih kandidatur.
Vsi kandidati, ki bodo oddali veljavno kandidaturo za predsednika kluba, bodo hkrati s sklicem skupščine s strani upravnega odbora z vabilom vabljeni na skupščino kluba, da predstavijo svoj program dela za mandatno obdobje 2023 – 2025.

Poziv stopi v  veljavo takoj.
 
Kranj, 17. 11. 2023

Gorazd Kužnik, l.r.
Sekretar kluba
 
NK TRIGLAV Kranj, Športni center Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj © 2024